Projekty unijne

Działanie 1.3 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, RPOWP 2014-2020

”PROTASIEWICZ” Mirosław Protasiewiczz siedzibą w Suwałkach  informuje, że zawarł umowę nr UDA – RPPD.01.03.00-20-0262/18-00 na realizację projektu pn.

Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i technologicznych w  produkcji elementów systemów przeciwpożarowych w firmie Protasiewicz „, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest zezwiększeniem przez firmę ”PROTASIEWICZ” Mirosław Protasiewicz konkurencyjności i innowacyjności na rynku krajowym w zakresie produkcji tryskaczowych instalacji przeciwpożarowych poprzez realizację inwestycji polegającej na wdrożeniu w działalności firmy innowacji produktowej i procesowej, w wyniku wdrożenia innowacyjnego rozwiązania wykonywania odpowiednich napoin na powierzchniach spawanych rur

W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:

  1. a) rozbudowę hali produkcyjnej z przeznaczeniem pod utworzenie malarni proszkowej o pow. użytkowej netto 320,51 m²
  2. b) nowoczesnej linii malarni proszkowej
  3. c) linii do automatyzacji procesów cięcia i spawania rur
  4. d) dwóch ryfownic – urządzenie do prefabrykacji rur (rowkowania) – urządzenie do plastycznej obróbki końców rur
  5. e) zakup wózka widłowego do transportu prefabrykatów

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,  w wyniku czego na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt – prefabrykaty i elementy

składowe do wykonywania tryskaczowych instalacji przeciwpożarowych o cechach

pozwalających na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko

Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: ”PROTASIEWICZ” Mirosław Protasiewicz

województwo: podlaskie

miasto:  Suwałki

Wartość projektu: 6.030.997,50PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 1.961.300,00PLN.